متن عاشقانه/ تنهایی


هیییی تنهایی

چقد سخته تحملت...

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ يکشنبه 19 دی 1395 ] [ 10:17 ] [ یه خسته ] [ بازدید : 6 ] [ ]
متن عاشقانه/دکتری بود...کاش در این شهر دکتری بود

که بودنت را برایم تجویز میکرد

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 2 ]

[ يکشنبه 19 دی 1395 ] [ 10:17 ] [ یه خسته ] [ بازدید : 6 ] [ ]
با قلبم حرف میزدم...


دیشب داشتم با قلبم حرف میزدم...

گفتم : خوبی؟
گفت نه
گفتم چرا؟
گفت چون اجازه میدی ینفر بیاد بمونه
اینجا و نره حالم بده میفهمی؟دکش کن بره
دارم درد میکشم
گفتم : به جهنم اون میمونه هرچقد
میخوای درد بکش ...مهم نیس....

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 0 ]

[ يکشنبه 19 دی 1395 ] [ 10:13 ] [ یه خسته ] [ بازدید : 6 ] [ ]
متن عاشقانه / زندگی..