این وب تقدیم به

کسی که عاشقشم

بودم / هستم / خواهم بود

متن عاشقانه/ تنهایی

يکشنبه 19 دی 1395
10:17
یه خستههیییی تنهایی

چقد سخته تحملت...


[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

متن عاشقانه/دکتری بود...

يکشنبه 19 دی 1395
10:17
یه خسته
کاش در این شهر دکتری بود

که بودنت را برایم تجویز میکرد


[ بازدید : 22 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

با قلبم حرف میزدم...

يکشنبه 19 دی 1395
10:13
یه خستهدیشب داشتم با قلبم حرف میزدم...

گفتم : خوبی؟
گفت نه
گفتم چرا؟
گفت چون اجازه میدی ینفر بیاد بمونه
اینجا و نره حالم بده میفهمی؟دکش کن بره
دارم درد میکشم
گفتم : به جهنم اون میمونه هرچقد
میخوای درد بکش ...مهم نیس....


[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

متن عاشقانه / زندگی..

يکشنبه 19 دی 1395
10:08
یه خسته